h_baskerville: (Michalkov-basketrille)
[personal profile] h_baskerville
Нещодавно Віталій Портніков зарахував до шостої колони тих журналістів та експертів, які своєю критикою дій влади підривають довіру до України на Заході та погіршують імідж країни. Цю статтю підтримало багато активних громадян.

А декілька місяців тому Горький Лук написав текст, присвячений надмірному, на думку багатьох читачів, націоналізму Сашка Лірника. Стаття була про білих ведмедів, точніше, про те, чому не можна їсти їхню печінку. Герої-полярники її з’їдали і негайно вмирали. Вони не знали, що у бідному на вітаміни середовищі печінка білого ведмедя містить надзвичайну концентрацію вітамінів. У нашому бідному на націоналістичний вітамін середовищі, казав Горький Лук, є такі люди, які, мов та печінка, концентрують цей вітамін. І тим вони необхідні, рятуючи весь суспільний організм, хоч самі можуть здатися багатьом несимпатичними, а їхні тексти — несмачними...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

h_baskerville: (Default)
h_baskerville

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 09:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios